COSTAR

in de tuinbouw

Toepassingen


Neem nou de tuinbouwbedrijven en akkerbouwbedrijven.

Maar ook zelfs industrie en visverwerkende bedrijven, als die innoveren en de COSTAR massaal
installeren voor eigen gebruik , zal het stroomverbruik snel naar beneden gaan .

En het aardgas verbruik zal dan tot een minimum gebruik dalen.

Drone filmt innovatieve roze ledverlichting in Westlandse kassen


Een fotograaf heeft met een drone de kassen in het Westland vastgelegd.

Op de beelden zijn zowel traditionele oranje lampen als nieuwe roze ledlampen te zien.

De ledlampen zijn energiezuiniger en de planten zouden er beter en sneller door groeien.

Verduurzaam uw glastuinbouwbedrijf met een innovatieve Costar mechanische energie besparing

 

Bio Vitalita Energie europa (richt zich op het bieden van duurzame energetische oplossingen,) met als één
van de speerpunten het minimaliseren van het gebruik van fossiele brandstoffen.
biovitalita energie europa is betrokken bij de ontwikkeling van een innovatief en duurzaam kassencomplex
te Sexbierum. 273.000 m2 Ten behoeve van dit project wordt een combinatie van beschikbare en bewezen
duurzame technieken ingezet voor een neutrale energie huishouding.

Zo wordt het kassencomplex optimaal georiënteerd voor opwekking van stroom middels  Costar transmissie (generatoren ), rekening houdend met kas-gerelateerde voorwaarden voor een optimale groei van producten.

 

Plan van aanpak

Gebaseerd op een vast gegeven , dat de tuinbouw al jaren worsteld met haar energiedossier,is Bio Vitalita Energie Europa in contact gekomen met producent en licentiegever Natarajan PB gevestigd in India . Om energiedoelen te halen moet er minder fossiel gestookt worden .De urgentie om op energiegebied te innoveren is dan ook duidelijk aanwezig . 

 

Marktanalyse

Op basis van ervaring in de glastuinbouw en eigen marktanalyse blijkt voldoende marktaandeel voorhanden om 2023 de basis te leggen voor intro de power costar transmission . voor zowel de tuinbouw als industrie in haar algemeenheid een van de grootste kostenposten is in het totale productieproces . verifieerbare emissiereducties van gecertificeerde groen label projecten, als voorbeeld 273.000 m2 glastuinbouw en voldoet aan die eisen van minder broeikasgassen , komen in aanmerking van carbon-credits .

Groen Label Kas bestaat uit twee niveaus: niveau A en niveau B. Niveau A is ontwikkeld om invulling te geven aan duurzame glastuinbouw kassen binnen de Regeling groenprojecten en voldoet ook aan de voorwaarden van de MIA\Vamil regeling voor de code duurzame glastuinbouw kassen.


 • Een kas die verwarmd wordt met technieken die resulteren in minder CO2-uitstoot
 • de costar-transmission levert energie zowel om via electro ketels te verwarmen via bestaande aardgasketels om te bouwen  en levert ook stroom voor belichting 
 • Van toepassing op nieuwbouw en recent gebouwde kassen < 10 jaar oud In eerste instantie zal de focus op Nederland komen te liggen, later geheel Europa en ook de industrie  twee projecten hebben de volle aandacht en zijn onderwerp aan onderhandelingen.
 • voorbeeld 273.000 m2 kas opp. worden 150 systemen van netto 100kw/u geplaatst
 • besparing 78.000 TON co2 (carbon-credits )Wat zijn carbon credits ?

 • Carbon credits zijn meetbare, verifieerbare emissiereducties van gecertificeerde groenlabelprojecten. Deze projecten verminderen, verwijderen of vermijden de uitstoot van broeikasgassen . Deze projecten verminderen, verwijderen of vermijden de uitstoot van broeikasgassen, maar ze brengen ook een hele reeks andere positieve voordelen met zich mee, bijvoorbeeld , de bescherming van ecosystemen, het herstel van bossen of de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
 • https://www.business2community.com/nl/beleggen/investeren-in-carbon-credits-nederland
 • Een Groen Label Kas is een tuinbouwkas voor het bedrijfsmatig telen van tuinbouwgewassen met een lagere milieubelasting deEen Groen Label Kas draagt daarom bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en voldoet aan strenge milieueisen op onder meer de thema’s klimaat, energie, gewasbescherming, lichthinder en waterkwaliteit en -kwantiteit.
 • Tuinbouwkassen die het certificaat Groen Label Kas (GLK) behalen, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA\Vamil en de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een GLK-certificaat in aanmerking komen voor een BL Plus lening onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw.
 • Uw kas certificeren voor Groen Label Kas? Dat kan! Hieronder vind u alle benodigde informatie, zoals het certificatieschema, procedure, stappenplan en de tarieven.

Het certificatieschema Groen Label Kas bestaat uit twee niveaus: niveau A en niveau B. Niveau A is ontwikkeld om invulling te geven aan duurzame glastuinbouwkassen binnen de Regeling groenprojecten en voldoet ook aan de voorwaarden van de MIA\Vamil regeling voor de code duurzame glastuinbouwkassen. Het certificatieschema Groen Label Kas niveau B
voldoet aan de randvoorwaarden van de MIA\Vamil regeling voor de code duurzame glastuinbouwkassen.

Indien de kas aan de GLK-basiseisen voldoet en voldoende punten behaalt, mag de (te bouwen) kas “Groen Label Kas” heten en krijgt de tuinder een kas-ontwerpcertificaat.


 • Groen Label Kas heeft eisen die over verschillende thema’s gaan. We leggen de thema’s hieronder graag uit.

 Beperking CO2-emissie Bescherming van grondwater Bescherming van omgeving en biodiversiteit Circulair gebruik van grondstoffen

Beperking CO2-emissie door:

 • Een kas die veel licht binnenlaat en daardoor gebruik maakt van de energie van de zon
  • Een kas waarvan warmteverliezen worden beperkt door isolerende maatregelen zoals type kasdek, schermen en bijpassende optimale klimaatregeling
  • Een kas die verwarmd wordt met technieken die resulteren in minder CO2-uitstoot
 • Een kas die verwarmd wordt met technieken die resulteren in minder CO2-uitstoot
 • de costar-transmissie leverd energie zowel om via electro ketels te verwarmen via bestaande aardgas ketels om te bouwen  en levert ook stroom voor belichting. de costar als voorbeeld bespaart op 1 systeem van 125kw/u (100kw/u netto )
 • voldoet aan de eisen van groenlabelSamen sterk


De bedrijven biovitalita - natuurlijke levenskracht , (https://biovitalita.org/ ) Singh Crushers Limited / Singh Engineering Works( Costar transmissie, stroom maken) (https://singhcrushers.com/ )(Thermodynamische warmtepomp) (https://www.tdenergie.nl/ ) de handen ineen geslagen om een duurzaam alternatief voor voedselproductie te realiseren.
Vanuit de duurzame visies van de bedrijven en de specifieke kennis op deelgebieden is dit plan in gezamenlijkheid tot stand gekomen.


Onze omgeving en het milieu laten zien dat de manier van voedselproductie anders zal moeten.

Dichter bij de afnemer, efficiënter en zonder grote impact op

De bedrijven hebben gemeend dat de combinatie van verschillende testmethodieken alsmede ook specifiek kijken naar de mogelijkheid om restromen opnieuw te gebruiken cruciaal zijn.


Daarnaast is het efficiënt kweken een noodzakelijkheid om nog actief te kunnen zijn op de markt.

De energie die hiervoor nodig is dient duurzaam opgewekt te worden en zoveel mogelijk
binnen het productieconcept. We zullen hiervoor natuurlijk de mogelijkheden optimaliseren
op het gebied vanThermodynamische warmtepomp (reeds geïntegreerd in het plan),

maar ook de eigen opwek van CostarTransmissie energie zal separaat bekeken worden ten opzicht van de inkoop van groene stroom.